Welkom bij het Online Programma:

Op

STOP ANGST, TRAUMA & FOBIE 


Theorie & oefeningen om je angst, trauma en fobie volledig weg te nemen

Module 1 is direct
beschikbaar

Module 2
beschikbaar na 7 dagen

Module 3 
beschikbaar na 14 dagen

Module 4

beschikbaar 21 dagen

Module 5
beschikbaar na 28 dagen